Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi dopredsjednik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za sudjelovanje u ovoj udruzi i koja prihvaća odredbe ovoga statuta, a samim time i djelatnosti koje udruga zastupa. Članstvo u ovoj udruzi ostvaruje se upisom u Registar članova. Upis u Registar je omogućen dragovoljnim ispunjavanjem pristupnice.

Članovi se dijele na redovne, podupiruće i počasne.
(1) Redovno članstvo podrazumijeva građane koji izravno sudjeluju u izvršavanju djelatnosti Udruge.
(2) Podupiruće članstvo podrazumijeva građane koji moralno i materijalno podupiru rad Udruge.
(3) Počasno članstvo podrazumijeva građane koji svojim radom i djelovanjem iznimno doprinose podizanju ugleda Udruge i dostojno prezentiraju Udrugu.

Članak 11.

Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

–   bavljenje aktivnostima Udruge,

–   sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge (samo redovni)

–   čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

–   čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

–   plaćanje članarine (osim počasnih)

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

–   dragovoljnim istupom,

–   neplaćanjem članarine,

–   isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi predsjednik.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

– opomena

– isključenje iz Udruge.